منابع پژوهشی روانشناسی و مشاوره

بررسی تحلیل محتوای کتب علوم تجربی دوره ابتدایی به روش ویلیام رومی درسال تحصیلی (88-1387)

5,000 تومان

بررسی رابطه شیوه های فرزند پروری والدین با گرایش به مواد مخدر در دانشجویان دانشگاه آزاد شهر بندرعباس

10,000 تومان

بررسی رابطه راهبردهای یادگیری خود تنظیمی و باورهای انگیزشی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان سوم متوسطه ناحیه 2 شهر بندرعباس در سال تحصیلی 92-91

10,000 تومان

تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر سلامت روان و عزت نفس دانش آموزان

10,000 تومان

بررسی وضعیت موجود و ارائه راهکارهای نوین تامین منابع مالی آموزش و پرورش مبتنی بر درآمدهای مالیاتی در استان سمنان

10,000 تومان

بررسی اثر بخشی ورزش بر میزان عزت نفس ، شادکامی و کیفیت زندگی جوانان

10,000 تومان

اثر بخشی طرحواره های درمانی بر کاهش تعارضات زناشویی و افزایش سلامت روان

10,000 تومان

اثربخشی واقعیت درمانی بر کاهش کمرویی و نارسایی هیجانی دانش آموزان

9,000 تومان

بررسی رابطه عشق و بهزیستی روان شناختی با رضایت مندی از زندگی زناشویی

6,000 تومان

رفتارهای خود آسیب رسانی در نوجوانان : ماهیت، احتمال خودکشی و نقش عوامل روان شناختی و همسالان

10,000 تومان

بررسی اثربخشی غنی سازی روابط بر بهبود کیفیت روابط زناشویی زوجین شهر اصفهان

10,000 تومان

بررسی رابطه سبک های دلبستگی و سبک های هویت با سلامت روان و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر پیش دانشگاهی شهر قزوین

15,000 تومان

رابطه انگیزه پیشرفت، سبک های اسنادی و خودکارآمدی تحصیلی با انگیزش تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه شهرستان حاجی آباد

10,000 تومان

بررسی تأثیر آموزش خود کنترلی بر پرخاشگری نوجوانان و استرس والدینی

10,000 تومان

نقش کشمکش های والدین در سازگاری فرزندان ( اعتماد به نفس، پرخاشگری و سلامت روان )

10,000 تومان

تاثیر قصه گویی بر علائم رفتار لجبازی ـ نافرمانی کودکان

10,000 تومان

بررسی رابطه بین کمالگرایی و سرسختی با رضایت زناشویی در دانشجویان متاهل

10,000 تومان

بررسی عوامل مدیریتی موثر بر بهره وری سازمان از دیدگاه مدیران و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی تهران

10,000 تومان

نقش تاب آوری، خودکارآمدی و امیدواری در پیش بینی شادکامی دانش آموزان مقطع متوسطه

10,000 تومان

مقایسه میزان سلامت روانی فرزندان دارای والدین شاغل و غیر شاغل

10,000 تومان

بررسی تأثیر شادکامی بر روی پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه امین فولادشهر

10,000 تومان

بررسی رابطه بین ویژگی‌های شخصیت و ارزش‌های شخصی و قضاوت اخلاقی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

10,000 تومان

مقایسه ویژگیهای شخصیتی والدین کودکان دارای اختلال نافرمانی مقابله ای ، اختلال سلوک و عادی در شهر اصفهان

10,000 تومان

رابطه عملکرد خانواده و سبک های دلبستگی بر سازگاری اجتماعی دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه بندرعباس

10,000 تومان

اثر بخشی شناخت رفتار درمانگری سالمندی (CBTO) بر بهبود نشانه های مرضی ، همبسته های شناختی و برخی رفتارهای مرتبط با سلامت در مبتلایان به بیماری پارکینسون (PD)

10,000 تومان

رابطه ویژگی های شخصیتی و سبک های دلبستگی با خوش بینی

10,000 تومان

رابطه سبک فرزندپروری والدین با هوش هیجانی و پرخاشگری در نوجوانان دختر

10,000 تومان

رابطه بین باورهای فراشناختی با میزان سازگاری فردی – اجتماعی و شادکامی نوجوانان

10,000 تومان

رابطه بین اضطراب و افسردگی با تعارضات زناشویی در مراجعین به مراکز مشاوره و مددکاری ناجا در شهر کرمانشاه

10,000 تومان

رابطه بین مؤلفه‌های جنسی و مهارت‌های ارتباطی با رضایت زناشویی در زنان متأهل شهر گچساران

10,000 تومان

رابطه ابعاد کمال گرایی با باورهای معرفت شناختی

10,000 تومان

بررسی رابطه خلاقیت و نوآوری بر بهره وری منابع انسانی در بین کارکنان پالایشگاه شیراز

10,000 تومان

بررسی نقش طرحواره های ناسازگار اولیه در پیش بینی رفتارهای پرخطر دانش آموزان

10,000 تومان

بررسی رابطه بین هوش هیجانی و حمایت اجتماعی با سلامت روان در سالمندان شهر بندرعباس

10,000 تومان

ارزیابی میزان همخوانی برنامه درسی قصد شده، اجرا شده وآموخته شده علوم تجربی سال سوم راهنمایی

10,000 تومان

پیش بینی عملکرد شغلی کارکنان بر اساس توانمند سازی ، رفتار شهروندی سازمانی و سرمایه های روانشناختی

10,000 تومان

مقایسه مهارت های مقابله ای ، تکانشگری و اختلالات رفتاری در سه گروه نوجوانان بی سرپرست، بدسرپرست و عادی

10,000 تومان

مقایسه کارکردهای اجرایی در کودکان با لکنت و عادی

10,000 تومان

رابطه خود کنترلی و عملکرد خانواده با سازگاری اجتماعی بین دانش‌آموزان دبیرستانی شهرستان آباده

10,000 تومان

بررسی اثربخشی مشاوره گروهی عقلانی-عاطفی-رفتاری بر افزایش عزت نفس و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر شهر بندرعباس

10,000 تومان

بررسی رابطه سبک های عشق ورزی و ویژگی های شخصیت با کیفیت زندگی زوجین ناسازگار شهر رفسنجان

10,000 تومان

اثربخشی آموزش فراشناخت و ذهن آگاهی بر نگرش‌های زیست محیطی، رفتارشهروندی سازمانی و بهزیستی اجتماعی

10,000 تومان

بررسی رابطه تعهد هویت و ابراز وجود با احساس تنهایی در دانشجویان

10,000 تومان

بررسی رابطه بین اختلالات شخصیتی و مدیریت بدن

10,000 تومان

بررسی تأثیر آموزش مادران بر مبنای نظریه دلبستگی بر کاهش اضطراب کودکان

10,000 تومان

اثربخشی معنا درمانی گروهی بر کیفیت زندگی و تغییر سبک دلبستگی ناایمن بر روی سالمندان شهر رشت

10,000 تومان

بررسی و مقایسه مهارتهای حرفه ای معلمان دروس علوم پایه و علوم انسانی دوره راهنمایی شهرستان بهشهر به منظور ارائه روشهای ارتقاءکیفی این مهارت ها

10,000 تومان

بررسی عملکرد خانواده با ویژگی های روانشناختی و کمرویی نوجوانان

10,000 تومان

بررسی رابطه وسواس مذهبی ـ اخلاقی با نشانه‌های وسواس فکری ـ عملی

10,000 تومان

بررسی رابطه جهت گیری هدف پیشرفت، خود کارآمدی و خلاقیت در دانش آموزان دختر و پسردوره راهنمایی شهرستان اصفهان

10,000 تومان

بررسی اثربخشی معنا درمانی به شیوه گروهی برافزایش امید به زندگی و کاهش احساس تنهایی در مردان بازنشسته کانون بازنشستگان شهرستان …

10,000 تومان

: بررسی نقش هوش معنوی و راهبرد های یادگیری خودتنظیمی بر عملکرد تحصیلی دانشجویان پسر دانشگاه فرهنگیان شهید بهشتی بندرعباس

10,000 تومان

اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر کیفیت زندگی مادران دارای فرزند سندرم داون

10,000 تومان

بررسی رابطه بین حل مسئله ،مهارتهای زندگی و سلامت روان دانش آموزان مقطع متوسطه

10,000 تومان

نقش واسطه گری تاب آوری در رابطه بین تنظیم شناختی هیجان و تکانشگری (رفتار مخاطره جویانه) در زنان بی سرپرست مددجوی بهزیستی شهرستان شیراز

10,000 تومان

نقش خودکارآمدی، شادکامی و درگیری والدین در امور تحصیلی به عنوان پیش بینی کننده های پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر پایه اول دبیرستان شهر بندرعباس

10,000 تومان

مقایسه طرحواره های فعال در آزمودنیهای افسرده با آزمودنی های مضطرب

10,000 تومان

مقایسه اضطراب اجتماعی، تصور بدنی و اُمید به زندگی در زنان و مردان متقاضی جراحی زیبایی با افراد عادی

10,000 تومان

رابطه سبک های دلبستگی و سبک های هویت با کفایت اجتماعی دانش آموزان دبیرستان

10,000 تومان

رابطه خود کنترلی و سبک های فرزندپروری با بهزیستی روانشناختی در بین دانش آموزان دبیرستانی شهرستان آباده

10,000 تومان

رابطه تاب آوری و هوش معنوی با سلامت روان دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی خرم آباد

10,000 تومان

تعیین رابطه صفات شخصیت، سبک ها و ابعاد دلبستگی با راهبردهای شناختی تنظیم هیجان در دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهرستان مهریز

10,000 تومان

پیش‌بینی رفتارهای ضد تولید بر اساس پنج عامل بزرگ شخصیت و رفتارهای شهروندی سازمانی در کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی‌شهر

10,000 تومان

بررسی نقش پیش بینی کنندگی سبک های تفکر و نگرش های ناکارآمد فرزند پروری والدین بر اضطراب کودکان

10,000 تومان

بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی با سلامت روان و فرسودگی تحصیلی دانش آموزان رشته های نظری پایه سوم دبیرستان های شهرستان شهرضا (سال تحصیلی 91-1390)

10,000 تومان

بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و کیفیت زندگی کاری با تعهد سازمانی در بین کارکنان بیمارستان‌های شهر شیراز

10,000 تومان

بررسی قدرت پیش بینی خودکارآمدی تحصیلی توسط جو روانی اجتماعی کلاس و اضطراب اجتماعی در دانش آموزان دوره دبیرستان شهر شیراز

10,000 تومان

بررسی شیوع اختلال های اضطرابی و عوامل جمعیت شناختی مرتبط با آن در جمعیت بزرگسال استان خراسان جنوبی

10,000 تومان

بررسی اثربخشی آموزش مولفه های تصمیم گیری مجدد بر کاهش خود ناتوان سازی تحصیلی و افزایش جرات ورزی دانش آموزان پسر سوم هنرستان

10,000 تومان

بررسی اثربخشی آموزش فراشناخت بر میزان اضطراب و افسردگی متقاضیان جراحی زیبایی بینی

10,000 تومان

اثربخشی رواندرمانی حمایتی گروهی بر امید به زندگی و سازگاری روانشناختی مادران کودکان سرطانی

10,000 تومان

رابطه بین شیوه های فرزندپروری و درگیری والدین در امور تحصیلی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان پسر و دختر مقطع راهنمایی شهرستان بندرعباس

10,000 تومان

اثر بخشی گروه درمانی به شیوه شناختی ـ رفتاری بر کاهش احساس تنهایی و افزایش خودکارآمدی عمومی بیماران مبتلا به افسردگی اساسی

10,000 تومان

بررسی مقایسه ای رابطه بهزیستی معنوی با شادکامی و سلامت عمومی در دانشجویان دانشگاه شهید باهنر و حوزه های علمیه شهر کرمان

10,000 تومان

بررسی تأثیر آموزش مهارت‌های ارتباطی بر سازگاری اجتماعی دختران دبیرستانی

10,000 تومان

اثربخشی برنامه تعدیل سوگیری شناختی-مؤلفه تفسیر و توجه بر علائم اضطراب اجتماعی و ترس از ارزیابی منفی و اثر زنجیره‌ای این مؤلفه‌ها در افراد با‌ اختلال اضطراب ‌‌اجتماعی

10,000 تومان

اثر بخشی آموزش مهارتهای خودآگاهی و حل مساله بر افزایش رضایت زناشویی بیماران معتاد درطول درمان، کلینیک درمانی و بازتوانی پویا، شهرستان بندرلنگه در سال 1392

10,000 تومان

مقایسه اثربخشی روش های آموزشی سخنرانی و بحث گروهی بر یادگیری مهارت خودآگاهی دانش آموزان پسر دوره ی راهنمایی شهر تویسرکان سال تحصیلی 89 – 88

10,000 تومان

بررسی رابطه رفتار مدنی سازمانی با کیفیت زندگی کاری در آموزگاران اداره آموزش و پرورش سرچهان در سال تحصیلی 88-87

10,000 تومان

ارایه مدلی علّی برای گرایش به تفکر انتقادی دانشجویان با توجه به عوامل پیش‌آیند ارزشهای فرهنگی، ابعاد الگوهای ارتباطات خانوادگی- دانشگاهی و ارضای نیازهای روان‌شناختی پایه

10,000 تومان

مقایسه میزان خودکارآمدی و استفاده از راهبردهای شناختی و فراشناختی در بین دانشجویان مشروط و غیر مشروط دانشگاه قم

10,000 تومان

بررسی مقایسه ای سبک های یادگیری،تاب آوری و مهارت های حل مسئله در شطرنجبازان حرفه ای و غیر حرفه ای

10,000 تومان

بررسی اثربخشی هوش معنوی و ذهن آگاهی بر بهزیستی روان‌شناختی و امید به زندگی در بیماران سرطانی شهرخرم آباد

10,000 تومان

مقایسه ویژگی‌های شخصیتی افراد بزهکار و غیر بزهکار

10,000 تومان

مقایسه کیفیت زندگی، معنای زندگی، تصویر بدنی و سلامت روان در دو گروه زنان یائسه و غیر یائسه با تأکید بر میزان تحصیلات آنان در شهر تهران

10,000 تومان

مقایسه سبک‌های دلبستگی و عزت نفس در زنان متقاضی طلاق و زنان عادی

10,000 تومان

مقایسه دانش آموزان پسر دارای سبک های فرزندپروری متفاوت (سهل گیر، مقتدر و استبدادی) از لحاظ سازگاری هیجانی – اجتماعی و تحصیلی، در دبیرستان های شهر اهواز

10,000 تومان

مقایسه اثربخشی و تداوم تأثیر درمان فراشناختی و طرح واره درمانی به شیوه گروهی بر کاهش علائم، کیفیت زندگی و سلامت اجتماعی دانشجویان مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی

10,000 تومان

رابطه مولفه های هوش هیجانی و مولفه های یادگیری خود تنظیمی و زندگی در دو منطقه اقتصادی – اجتماعی 6 و 11 با اهمال کاری تحصیلی

10,000 تومان

رابطه شیوه های فرزندپروری و ویژگی های شخصیت با تاب آوری در دوره نوجوانی

10,000 تومان

رابطه ویژگی های شخصیتی و مدیریت تعارض مدیران در هیأتهای ورزشی استان فارس

10,000 تومان

رابطه پایبندی مذهبی با رضامندی زناشویی زوجین دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات کرمانشاه در سال تحصیلی 92-93

10,000 تومان

رابطه بین ویژگی های شخصیتی و هوش هیجانی با رفتار رانندگی رانندگان اتوبوس های بین شهری

10,000 تومان

رابطه بین احساس پیوستگی و نارسایی هیجانی با شادکامی

10,000 تومان

تعیین شیوع اختلال بدشکلی بدن و میزان همایندی آن با اختلال افسردگی اساسی، وسواس فکری-عملی، اضطراب اجتماعی و اختلالات خوردن در دانشجویان دانشگاه شیراز و علوم پزشکی شیراز

10,000 تومان

تبیین نقش واسطه ای مهارت های مقابله ای در ارتباط بین سبک های دلبستگی و تاب آوری

10,000 تومان

پیش‏بینی ترس از صمیمیت، براساس سبک‏های دلبستگی و سبک‏های پردازش هویت در دانشجویان دختر و پسر

10,000 تومان

پیش بینی انگیزش تحصیلی دانش آموزان بر اساس هوش معنوی و رضایت زناشویی مادر

10,000 تومان

مقایسه طرحواره های ناسازگار اولیه و اختلال شخصیت خودشیفته در بیماران مبتلا به اختلال افسردگی اساسی، اضطراب فراگیر و افراد بهنجار

10,000 تومان

مقایسه حافظه کوتاه مدت،دقت و تمرکزحواس کودکان 10 و11ساله موسیقی آموخته و نیاموخته

10,000 تومان

تاثیر آموزش ویژگی های رشد شناختی به والدین کودکان پیش دبستانی مضطرب بر کاهش نشانه های اضطرابی آنان

10,000 تومان

بررسی مقایسه ای سلامت روانی و رضایت جنسی زنان نابارور و بارور درشهرستان شیراز

10,000 تومان

بررسی رابطه حمایت سازمانی ادراک شده و تعارض کار خانواده و خانواده کار بر سلامت روانی کارکنان آتش نشانی شیراز

10,000 تومان

بررسی رابطه امنیت شغلی و استرس شغلی با تعهد سازمانی معلمان مقطع ابتدایی شهر سمنان

10,000 تومان

بررسی رابطه هوش عاطفی و هوش اخلاقی با کیفیت زندگی: نقش واسطه ای همدلی

10,000 تومان

بررسی رابطه کنترل عواطف و سلامت روانی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه نظری بشاگرد

10,000 تومان

رابطه بین سبک های مقابله با استرس و خودکارآمدی عمومی با رضایت شغلی بهورزان زن و مرد خانه های بهداشت مرکز بهداشت شهرستان دزفول

10,000 تومان

اثربخشی روش دوسا بر نظریه ذهن در کودکان مبتلا به اتیسم با عملکرد بالا

10,000 تومان

اثر بخشی آموزش سبک زندگی سالم بر مبنای مدل بهداشت جهانی بر اضطراب مرگ و رضایت از زندگی سالمندان شهر ایلام

10,000 تومان

اثر بخشی آموزش راهبردهای فراشناخت و خلاقیت بر خود پنداره تحصیلی

10,000 تومان

تهیه و هنجاریابی آزمون سازگاری تحصیلی در دانشجویان

10,000 تومان

پیش بینی موفقیت شغلی بر مبنای عوامل ویژگی شخصیتی سرشت و منش در کارکنان پروازی و زمینی یک شرکت هواپیمایی

10,000 تومان

پیش بینی اضطراب امتحان بر حسب اضطراب جدایی و سبک دلبستگی دانش آموزان سال ششم ابتدایی شهر هشتبندی در سال 1392

10,000 تومان

پیش بینی اضطراب اجتماعی بر اساس مؤلفه های حساسیت اضطرابی، عدم تحمل بلاتکلیفی و ذهن آگاهی در دانشجویان با توجه به جنسیت

10,000 تومان

بررسی نقش پیش بین کمال گرایی، درونی سازی لاغری، شاخص توده بدنی و خود شی انگاری بر اختلالات خوردن با واسطه گری نارضایتی بدنی

10,000 تومان

بررسی رابطه ی جهت گیری مذهبی با تعارضات زناشویی و الگوهای ارتباطی در بین زوجین

10,000 تومان

بررسی رابطه سرسختی روانشناختی و هوش هیجانی بر رضایت زناشوئی معلمان

10,000 تومان

بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی با تعهد سازمانی و دلبستگی شغلی در بین کارکنان شرکت نفت و گاز شهر گچساران

10,000 تومان

بررسی رابطه بین مسئولیت‌پذیری و کمال‌گرایی با جهت‌گیری هدف

10,000 تومان

اثربخشی مداخلات روانشناختی بر شاخصهای سلامت جسمی و روانی بیماران دیابتی نوع2

10,000 تومان

تعیین سهم تاب آوری، شدت و مدت درد درکیفیت زندگی بیماران مبتلا به درد مزمن

10,000 تومان

رابطه ی بین سبک رهبری مدیران ، جو مدرسه و اثر بخشی مدارس متوسطه شهر اقلید

10,000 تومان

راهکارهای غنی سازی برنامه ریزی درسی درمدارس عادی ازدیدگاه معلمان مقطع دبیرستان شهر تهران درسال تحصیلی 91-90

10,000 تومان

مقایسه اثربخشی روش‌های درمان رفتاری، رفتاری – شناختی، رفتاری – فراشناختی و دارویی برعلائم وسواس و باورهای فراشناخت بیماران مبتلا به اختلال وسواس فکری و عملی

10,000 تومان

تأثیر آموزش هنرهای تجسمی بر افزایش مهارتهای پردازش اطلاعات بینایی کودکان حساب نارسا

10,000 تومان

بررسی نقش پیش بینی کنندگی سبک های تفکر و نگرشهای ناکارآمد فرزند پروری والدین بر اضطراب کودکان

10,000 تومان

بررسی مبانی و آثار تربیتی حج از منظر قرآن و روایات

10,000 تومان

بررسی کیفیت زندگی دختران ساکن در مرکز قرنطینه بهزیستی و ارتباط آن با انتظارات آن‌ها از مرکز و پس از ترخیص از مرکز

10,000 تومان

بررسی عوامل موثر بر تولیدات علمی اعضای هیات علمی دارای مقاله های ISI و ISC در سال های 1385-1389 مطالعه موردی دانشگاه شیراز

10,000 تومان

بررسی رابطۀ بین رضایت شغلی و فرسودگی شغلی با استرس شغلی از دیدگاه مدیران مدارس سه مقطع دخترانه ناحیه یک شهر شیراز در سال تحصیلی 89-88

10,000 تومان

بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی درون گرایی – برون گرایی با تعهد سازمانی و رضایت شغلی دبیران مقطع متوسطه شهرستان اقلید

10,000 تومان

بررسی رابطه بین تصویرذهنی از خدا و خود شکوفایی با اضطراب مرگ در دانشجویان دانشگاه تهران

10,000 تومان

بررسی تاثیر آسیبهای تعطیلات بر عملکرد آموزشی و عملکرد رفتاری دانش آموزان از دیدگاه مدیران، دبیران و دانش آموزان شهر مرودشت

10,000 تومان

اثربخشی آموزش مهارت های اجتماعی بر سازگاری و نگرش صمیمانه دختران با نقص بینایی اصفهان

10,000 تومان

اثر بخشی آموزش غنی‌سازی ازدواج بر تعهد و تاب‌آوری زنان متأهل شهرستان نجف آباد

10,000 تومان

تحلیل محتوای کتاب ریاضی هفتم متوسطه اول سال تحصیلی 94-1393

10,000 تومان

تأثیر مشاوره تحصیلی بر انگیزش تحصیلی ، هویت فردی و بهداشت روان در دانش‌آموزان متوسطه پسر شهرستان باوی

10,000 تومان

ادراک دانش‌آموزان از تخطی معلمان در‌رفتارهای صمیمی‌ کلامی‌ و‌ غیرکلامی‌ مورد‌ انتظار در دانش‌آموزان

10,000 تومان

نقش واسطه‌ای عزت نفس سازمانی در رابطه بین عدالت سازمانی با سازگاری شغلی در کارکنان کمیته امداد امام خمینی استان فارس

10,000 تومان

نقش واسطه گری تاب آوری در رابطه بین تنظیم شناختی هیجان و تکانشگری (رفتار مخاطره جویانه) در زنان بی سرپرست مددجوی بهزیستی شهرستان شیراز

10,000 تومان

نقش ابعاد دلبستگی در راهکارهای انطباقی و غیرانطباقی تنظیم هیجان با واسطه‌گری ظرفیت شناختی سرکوب افکار ناخواسته، خودکارآمدی اجتماعی و خود افشاسازی

10,000 تومان

مقایسه ی توانایی دیداری – فضایی دانش آموزان با اختلال یادگیری غیرکلامی و دانش آموزان در خود مانده با عملکرد بالا

10,000 تومان

مقایسه راهبردهای تنظیم شناختی هیجان، سبک های دلبستگی، ابراز وجود و منبع کنترل در دختران فراری و عادی

10,000 تومان

مقایسه تحریف های شناختی وطرحواره های هیجانی در افراد مبتلا به میگرن با افراد سالم

10,000 تومان

مقایسه اختلالات رفتاری، عزت نفس و رضایت از زندگی در نوجوانان بی سرپرست و عادی

10,000 تومان

سنجش میزان آشنایی مردم با برنامه پزشک خانواده در وسایل ارتباط جمعی

10,000 تومان

رابطه نگرش مذهبی با بهزیستی روانشناختی و فرسودگی شغلی در معلمان مرد مدارس متوسطه شهر شهرکرد

10,000 تومان

رابطه ناگویی هیجانی و درون برون گرایی با رضایت زناشویی

10,000 تومان

رابطه طرد پذیرش والدین و خلق و خوی دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی در شهرستان فولاد شهر

10,000 تومان

رابطه بین سبک های هویت و هوش هیجانی با رضایت شغلی در بین کارکنان شبکه بهداشت شهرستان پاسارگاد

10,000 تومان

رابطه ابعاد جهت گیری مذهبی و هوش هیجانی با رضایتمندی زناشویی

10,000 تومان

تعیین اثربخشی آموزش مهارت های مقابله و مدیریت استرس بر افزایش عملکرد تحصیلی دانشجویان رشته پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی

10,000 تومان

تاثیر فضای روانشناختی حاکم بر سازمان و خود ارزشیابی های محوری بر اشتیاق شغلی کارکنان شرکت گاز میانکوه

10,000 تومان

پیش‌بینی بهزیستی روانشناختی بر اساس تاب‌آوری و امید به زندگی در بیماران دیابتی با آسیب شبکیه چشم

10,000 تومان

پیش‌بینی تاب‌آوری بر اساس سبک‌های فرزندپروری و هوش هیجانی دانش‌آموزان دبیرستان‌های شهر سیرجان

10,000 تومان

مقایسه ی مؤلفه های ذهن آگاهی و صبر در افراد افسرده، مضطرب و بهنجار

10,000 تومان

مقایسه حمایت اجتماعی ، راهبردهای مقابله ای و سلامت روانی معتادان گمنام با معتادان تحت درمان با متادون در شهرستان قروه (استان کردستان)

10,000 تومان

مقایسه ویژگی‌های شخصیتی و راهبردهای مقابله‌ای در افراد موفق و افراد ناموفق در درمان با متادون

10,000 تومان

مدل تبیینی تاب آوری تحصیلی و هیجانی

10,000 تومان

رابطه منبع کنترل،‌میزان اضطراب،‌ بهزیستی روان شناختی با شکایات روان تنی در دبیران بازنشسته زن و مرد آموزش و پرورش نجف آباد

10,000 تومان

تاثیر بازخورد معلم(نوشتاری و کلامی) در ارزشیابی های تکوینی بر خودکارآمدی و میزان استفاده از راهبردهای یادگیری خودتنظیم

10,000 تومان

تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر سلامت روان و عزت نفس دانش آموزان

10,000 تومان

پیشبینی افسردگی براساس افکار ناکارآمد و فراشناخت در نوجوانان

10,000 تومان

بررسی رابطه میان عوامل روانشناختی توانمندسازی بر تعهد سازمانی کارکنان اداره کل امور کارکنان بانک ملت

10,000 تومان

بررسی رابطه بین تصویر ذهنی از خدا و خود شکوفایی با اضطراب مرگ در دانشجویان دانشگاه تهران

10,000 تومان

بررسی میزان مهارت مدیریت زمان در نوجوانان و جوانان تهرانی و ارائه راهکارهای رسانه ای برای تقویت آن

10,000 تومان

بررسی عملکرد خانواده با ویژگی های روانشناختی و کمرویی نوجوانان

10,000 تومان

بررسی میزان تاثیر اعمال نمره منفی در رفتار ترافیکی راننده

10,000 تومان

بررسی اثر بخشی آموزش تاب آوری بر کیفیت زندگی و کاهش رفتارهای پرخطر دانش آموزان

10,000 تومان

بررسی رابطه رهبر- عضو و اعتماد به همکاران با رضایت شغلی کارکنان گروه صنعتی فومن شیمی

10,000 تومان

بررسی اثربخشی روش های برجسته سازی چهره بر تماس چشمی کودکان درخودمانده

10,000 تومان

ارتباط وابستگی به اینترنت با گرایش به غرق وجذب شدن در محیط مجازی در کاربران اینترنتی شهرهای فردوس و سرایان سال 91-90

10,000 تومان

بررسی نقش سلامت عمومی و تاب آوری بر تعهدسازمانی با توجه به نقش خودکارآمدی کارکنان کرمان خودرو

10,000 تومان

بررسی رابطه عزت نفس وخلاقیّت با تعصّب در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرجاسک

10,000 تومان

بررسی رابطه سبک های ابراز هیجان و سبک اسناد کنترل در خشونت های خانگی علیه زنان: نقش کلیشه های جنسیتی

10,000 تومان

بررسی رابطه بین سبک های شناختی و یادگیری خود تنظیمی با دست برتری در دانشجویان

10,000 تومان

بررسی رابطه بین سبک های شناختی (نوگریز یا پذیرنده نو گرا یا پژوهنده) با تأخیر رضامندی و اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهرستان آبدانان

10,000 تومان

بررسی رابطه بین جهت گیری مذهبی و سلامت روان با کیفیت زندگی وعملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس

10,000 تومان

بررسی رابطه بین ابعاد سه گانه شخصیتی عزت نفس، خودکنترلی و خودکارآمدی با میزان خلاقیت در دبیران (مطالعه موردی: مدارس متوسطه شهرمیناب)

10,000 تومان

بررسی رابطه استرس شغلی و سلامت روان با تاکید بر نقش واسطه ای راهبردهای مقابله ای در کارمندان سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان

10,000 تومان

بررسی اثربخشی آموزش مهارتهای تحمل پریشانی هیجانی مبتنی بر رفتار درمانی دیالکتیک روی افسردگی و مشکلات خواب زنان مبتلا به کم کاری تیروئید مراجعه کننده به پلی کلینیک خاتم النبیا شهر یزد

10,000 تومان

بررسی اثربخشی آموزش گروهی مدیریت استرس به شیوه‌ی شناختی رفتاری بر تاب‌آوری، کانون کنترل سلامت، سلامت عمومی و هموگلوبین گلوکوزیته در بیماران مبتلا به دیابت

10,000 تومان

بررسی ابعاد پردازش شناختی در دانش آموزان با اختلال های یادگیری

10,000 تومان

بررسی تاثیر بازی درمانی شناختی رفتاری برمهارت های ارتباطی کودکان در خودمانده 10-7 ساله با عملکرد بالا

10,000 تومان

ارتباط بین سبک های هویت وسلامت اجتماعی: با نقش واسطه ای گرایش به تفکر انتقادی در دانشجویان

10,000 تومان

رابطه بین هوش هیجانی، معنوی و اجتماعی با بهزیستی روانشناختی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی بندرعباس

10,000 تومان

اثربخشی روش ماتریکس بر کاهش رفتارهای پرخطرجنسی مردان معتاد شهر کرمانشاه

10,000 تومان

اثربخشی برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی (MBSR) بر کیفیت زندگی، استرس ادراک شده و بهزیستی روان شناختی بیماران قلبی عروقی

10,000 تومان

اثر تعدیل کنندگی راهبردهای مقابله ای و حمایت های اجتماعی در رابطه با کیفیت زندگی ، نشانگان روانشناختی و سبک های فرزند پروری زنان سرپرست خانوار

10,000 تومان

اثر بخشی زوج درمانی شناختی رفتاری گروهی بر پربارسازی روابط زناشویی

10,000 تومان

اثر القای خلق مثبت بر افزایش امید در بین دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا

10,000 تومان

تاثیر آموزش مدیریت استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر افزایش سلامت روانی دانش آموزان دختر شهر همدان

10,000 تومان

تأثیر آموزش مهارتهای مثبت اندیشی بر بهزیستی روانشناختی، امید به زندگی و رضامندی زناشویی مادران دارای فرزند کم توان ذهنی

10,000 تومان

پیش بینی کیفیت زندگی بیماران دچار ضایعه نخاعی ومراقبان آنها براساس خودکارآمدی،صفات شخصیت وراهبردهای مقابله ای

10,000 تومان

بررسی رابطه بین هوش هیجانی و مهارتهای ارتباطی با عملکرد شغلی سرپرستان خط اول شرکت تولیدی لاستیک دنا

10,000 تومان

بررسی تأثیر قد، وزن، شاخص توده‌ی بدنی، طرحواره‌ی ظاهر، خویشتن پنداره و وارسی بدن بر تن انگاره، به منظور تدوین مدلی ساختاری درباره‌ی نارضایتی از بدن در جمعیت ایرانی

10,000 تومان

بررسی نقش پیش بینی کننده ی اختلالات شخصیت و اختلالات خلقی در اقدام به خودکشی در مراجعین بیمارستان های شهرستان بندرعباس

10,000 تومان

بررسی مقایسه ای نظام ارزش ها در خانواده های دارای عضو معتاد به مواد مخدر و خانواده های معمولی

10,000 تومان

بررسی رابطه بهزیستی ذهنی با عملکرد شغلی و کیفیت زندگی کارکنان بندر شهیدرجایی

10,000 تومان

بررسی اثربخشی برنامه اصلاح عزت نفس ضمنی بر افزایش عزت نفس ضمنی و کاهش ترس از ارزیابی منفی ضمنی در افراد دارای اختلال اضطراب اجتماعی

10,000 تومان

اثربخشی روان نمایشگری با محتوای معنوی بر میزان شادی، لذت و سلامت روان دانشجویان دانشگاه اصفهان

10,000 تومان

اثربخشی درمان تلفیقی مدل ماتریکس و « کاهش استرس بر پایۀ ذهن آگاهی » بر نشخوار فکری، تنظیم هیجانی، و کاهش عود مصرف در وابستگان به شیشه

10,000 تومان

اثربخشی بازی درمانی مبتنی بر رویکرد شناختی رفتاری بر میزان اضطراب کودکان مبتلا به سرطان

10,000 تومان

رابطه بین احقاق حق جنسی با رضایتمندی زناشویی و پرخاشگری در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان منوجان

10,000 تومان

رابطه ی هویت دینی با شادمانی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی شهرستان نجف آباد

10,000 تومان

شناسایی و ارزیابی مهارتهای اشتغال زای زنان شاغل در صنعت (مطالعه موردی مجتمع فولاد مبارکه اصفهان)

10,000 تومان

مقایسه و بررسی میزان اثر بخشی مشاوره زوجی به شیوه عقلانی عاطفی الیس و واقعیت درمانی گلاسر در کاهش تعارضات زناشویی مراجعه کنندگان به مرکز مداخله در بحران بهزیستی لاهیجان

10,000 تومان

مقایسه اثر بخشی مشاوره به شیوه آدلری و بازسازی شناختی مبتنی بر تمثیل، بر سلامت روانی ، تاب آوری و امیدواری دانشجویان

10,000 تومان

تاثیر راهبردهای مقابله با موقعیت های استرس زا (CSSS) بر اختلال اضطراب فراگیر (GAD) در دانشجویان دختر دانشگاه

10,000 تومان

تاثیر درمان مبتنی بر رویکرد پردازش اطلاعات بر کاهش علایم افسردگی زنان 20-35 ساله

10,000 تومان

تاثیر آموزش ویژگی های رشد شناختی به والدین کودکان پیش دبستانی مضطرب بر کاهش نشانه های اضطرابی آنان

10,000 تومان

پیش بینی امیدواری بر اساس مولفه های معنویت با واسطه گری سلامت روان در دانشجویان

10,000 تومان

بررسی و مقایسه رضایتمندی دانش آموزان، اولیاء و کارکنان از عملکرد مدارس متوسطه نظری دخترانه هیات امنایی و مدارس عادی در منطقه 6 آموزش و پرورش شهر تهران

10,000 تومان

بررسی عوامل فشارزای روانی- اجتماعی و سلامت عمومیدانشجویان مقیم خوابگاههای دانشگاه علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی ایران

10,000 تومان

بررسی رابطه ی نوع ساختار سازمانی دانشگاه و سرمایه ی اجتماعی بخش ها با رضایت تحصیلی دانشجویان دانشگاه شیراز ـ مدل معادله ساختاری

10,000 تومان

بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی، مهارت های اجتماعی و تعامل رفتاری – عاطفی دانش آموزان

10,000 تومان

بررسی رابطه بین ادراک مدیران از جو سازمانی با فنون رهبری آنان در ادارۀ کل امور مالیاتی استان فارس

10,000 تومان

بررسی تاثیرسبک های مدیریت مشارکتی وسنتی برخلاقیت دبیران مطالعه موردی دبیرستان های ناحیه 1و2شهرشیراز

10,000 تومان

بررسی تأثیر ارائه تکلیف به روش حل تمرین بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی در منطقه … در سال تحصیلی 88-87

10,000 تومان

بررسی انطباق عملکرد جاری مدیران بر وظایف مدیران آموزشی دوره ابتدایی شهرستان … با رویکرد مدیریت زمان

10,000 تومان

اثربخشی مشاوره شغلی براساس رویکرد شناختی- اجتماعی بندورا برافزایش باورهای خودکارآمدی جانبازان باشگاه ورزشی شهید مهرانی تهران

10,000 تومان

اثر بخشی نمایش درمانی بر فراخنای توجه پسران کم توان ذهنی آموزش پذیر مقطع ابتدایی

10,000 تومان

اثر بخشی گروه درمانی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر افزایش رضایت مندی زناشویی دانشجویان متأهل

10,000 تومان

اثربخشی آموزش تاب آوری برمیزان پرخاشگری و احساس تنهایی دانش آموزان پسرسال سوم راهنمایی شهررشت در سال تحصیلی91– 90

10,000 تومان

بررسی ویژگی های روان سنجی پرسشنامه استرس و رابطه آن با پرسشنامه سلامت عمومی

10,000 تومان

بررسی مقایسه‌ای تدریس اثربخش از دیدگاه معلمان و دانش آموزان مقطع متوسطه شهر ایلام

10,000 تومان

بررسی رابطه بین ادراک از خدا و هویت اجتماعی در سبک زندگی دانشجویان وکارکنان دانشگاه آزاد اسلامی‌ واحد دره شهر

10,000 تومان

بررسی ارتباط بین جهت گیری مذهبی، سلامت معنوی با مهارت ابراز وجود (قاطعیت) در بین معتادین کمپ اعتیاد شهر ایلام

10,000 تومان

بررسی اثربخشی درمان با رویکرد هستی‌شناسی اسلامی بر درد معنوی در دانشجویان با مشکلات افسردگی

10,000 تومان

رابطه‌ی ابعاد هوش هیجانی و مشکلات رفتاری دانش آموزان در سه موقعیت خانه، مدرسه و با همسالان در مقطع راهنمایی

10,000 تومان

بررسی اثربخشی غنی سازی روابط بر بهبود کیفیت روابط زناشویی زوجین شهر اصفهان

10,000 تومان

اثربخشی آموزش تاب آوری برمیزان پرخاشگری و احساس تنهایی دانش آموزان پسرسال سوم راهنمایی شهررشت در سال تحصیلی91– 90

10,000 تومان

نقش پیش‏ بینی کننده سلامت اجتماعی مبتنی ‏بر آموزه های اسلامی با پرخاشگری نوجوانان دوره اول متوسطه شهرستان شاهرود

10,000 تومان

مقایسه همبستگی خانوادگی، سلامت روانی و جهت گیری مذهبی در دختران فراری و عادی شهر تهران

10,000 تومان

مقایسه ویژگی‌های شخصیت و عملکرد تحصیلی در دانشجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی و دانشجویان عادی

10,000 تومان

مقایسه میزان رضایت زناشویی و امیدواری در بین مادران کودکان عادی و استثنایی در شهر کرمانشاه در سال 1393

10,000 تومان

مقایسه سبکهای هویت و سیستمهای فعال سازی / بازداری رفتاری و سبکهای مقابله ای در معتادان و افراد بهنجار

10,000 تومان

مقایسه سبک‌های دلبستگی، مهارت‌های مقابله‌ای، طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه و تاب‌آوری در افراد مبتلا به سوء مصرف مواد با افراد غیر مبتلا

10,000 تومان

مقایسه سبک های والدینی،کیفیت زندگی و ابعاد شخصیت سرشت ومنش در افراد مبتلا به اختلال هویت جنسی و افراد بهنجار

10,000 تومان

مقایسه توانایی خودنظم بخشی، ویژگی های شخصیتی و کارکرد خانواده دانش آموزان دختر تیزهوش و عادی

10,000 تومان

مقایسه تأثیر درمان های نگهدارنده متادون و بوپرنورفین بر عملکردهای شناختی نقش تعدیل کنندگی دوز مصرفی

10,000 تومان

مقایسه انگیزه پیشرفت، خلاقیت و عملکرد تحصیلی در دانش آموزان تیزهوش و عادی شهر ایلام

10,000 تومان

مقایسه اثربخشی روش های درمانی نوروفیدبک و کاهش استرس مبتنی بر حضور ذهن بر اختلال اضطراب اجتماعی

10,000 تومان

مقایسه ابعاد سرشت و منش شخصیت افراد اقدام کننده به خودکشی با افراد بهنجار در چارچوب مدل زیستی روانی کلونینجر

10,000 تومان

مطالعه برانگیختگی ، خوشایندی و غلبه ی کلمات به کار برده شده در عناوین مشترک تارنماهای فارسی زبان داخل و خارج از کشور و تعیین رابطه آن با برانگیختگی ، خوشایندی و غلبه‌ی کل عنوان خبر

10,000 تومان

مدل رضایت شغلی براساس مولفه های فرسودگی شغلی و تعارض کار – خانواده در زنان شاغل دانشگاه‌های شهر یاسوج

10,000 تومان

رابطه ی ویژگی های شخصیت با اعتیاد به بازی های رایانه ای در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان

10,000 تومان

رابطه بین شیوه فرزندپروری والدین با عملکرد تحصیلی فرزندان آنها

10,000 تومان

رابطه هوش هیجانی و باورهای غیر منطقی با سلامت روان در دبیران دوره راهنمایی

10,000 تومان

رابطه ویژگی های شغلی و شخصیتی با میزان تعهد سازمانی در بین کارکنان مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران

10,000 تومان

رابطه خلاقیت سازمانی و ویژگی های جمعیت شناختی با بهره وری وظایف سازمانی کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان فارس

10,000 تومان

رابطه بین رهبری معنوی و هوش اخلاقی با تعهد سازمانی در بین کارکنان دانشگاه آزاد

10,000 تومان

رابطه استرس شغلی، تعهد سازمانی و تفکر سازنده با فرسودگی هیجانی پرستاران شاغل در بیمارستان دولتی استان هرمزگان

10,000 تومان

تاثیر آموزش راهبردهای یادگیری خود تنظیمی بر انشا نویسی در دانش آموزان با اختلال نارسا توجه/ فزون کنشی

10,000 تومان

پیش بینی توانمند سازی براساس ساختار سازمانی و مدیریت دانش در بین کارکنان اداره کل بیمه سلامت استان فارس

10,000 تومان

پیشبینی سلامت روان و تابآوری فرزندان بر اساس رضایت زناشویی و سبک‌های دلبستگی مادران

10,000 تومان

بررسی تاثیر ارتباطات درون سازمانی با میزان رضایت شغلی پرسنل سامانه 3 (BRT3) اتوبوسرانی تهران

10,000 تومان

مقایسه اثربخشی روش‌های درمان رفتاری ، رفتاری – شناختی ، رفتاری – فراشناختی و دارویی بر علائم وسواس و باورهای فراشناخت بیماران مبتلا به اختلال وسواس فکری و عملی

10,000 تومان

مقایسه عملکرد عصب روانشناختی قطعه پیشانی در بیماران اسکیزوافکتیو با مبتلایان به اسکیزوفرنیا با علائم منفی، دو قطبی نوع یک و گروه بهنجار

10,000 تومان

مقایسه خود کنترلی و سیستم بازداری فعال سازی رفتاری در دو گروه افراد نابینا و عادی

10,000 تومان

مقایسه اثربخشی روش های آموزشی سخنرانی و بحث گروهی بر یادگیری مهارت خودآگاهی دانش آموزان پسر دوره ی راهنمایی شهر تویسرکان سال تحصیلی 89 – 88

10,000 تومان

ساخت و استانداردسازی آزمون مهارت های شناختی و فراشناختی دانشجویان و ارتباط این مهارت ها با انگیزه پیشرفت تحصیلی

10,000 تومان

روانشناسی بازی

10,000 تومان

رابطه بین احقاق حق جنسی با رضایتمندی زناشویی و پرخاشگری در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان منوجان

10,000 تومان

رابطه بین عزت نفس والدین واعتماد به نفس فرزندان

10,000 تومان

تعیین سهم تاب آوری، شدت و مدت درد درکیفیت زندگی بیماران مبتلا به درد مزمن

10,000 تومان

تبیین تأثیر اجرای طرح مبارزه با اراذل و اوباش در ارتقاء احساس امنیت شهروندان کرمانشاه

10,000 تومان

تاثیر راهبردهای مقابله با موقعیت های استرس زا بر اخنلال اضطراب فراگیر در دانشجویان دختر دانشگاه شهید باهنر کرمان

10,000 تومان

تاثیر درمان مبتنی بر رویکرد پردازش اطلاعات بر کاهش علایم افسردگی زنان 20-35 ساله

10,000 تومان

تأثیر آموزش هنرهای تجسمی بر افزایش مهارتهای پردازش اطلاعات بینایی کودکان حساب نارسا

10,000 تومان

پیش بینی امیدواری بر اساس مولفه های معنویت با واسطه گری سلامت روان در دانشجویان

10,000 تومان

بهینه سازی یادگیری از پیام‌های چندرسانه‌ای از طریق کمینه سازی بار شناختی: نقش وجه حسی و سرعت ارائه مطالب

10,000 تومان

بررسی مسیر مگنوسلولار مغز در افراد دارای ویژگی های شخصیتی اسکیزوتایپال و مقایسه آن با افراد بهنجار

10,000 تومان

بررسی رابطه جهت گیری هدف پیشرفت، خود کارآمدی و خلاقیت در دانش آموزان دختر و پسر دوره راهنمایی شهرستان اصفهان

10,000 تومان

بررسی خشونت جوانان و عوامل موثر برآن در بین جوانان شهرستان گیلانغرب

10,000 تومان

بررسی توانمندسازی و کارآفرینی بر بهره‌وری کارکنان پتروشیمی خارک

10,000 تومان

بررسی نوع دوستی در روابط اجتماعی و عوامل موثر بر آن (مورد مطالعه دانش آموزان مقطع متوسطه) منطقه 2تهران

10,000 تومان

بررسی نقش واسطه‌ای باورهای شناخت شناسی بین الگوهای ارتباطی خانواده و انگیزش پیشرفت

10,000 تومان

بررسی میزان شیوع افسردگی و عوامل مؤثر بر آن در بیماران مصروع شهر بندرعباس

10,000 تومان

بررسی میزان رضایت زناشویی و ویژگی های شخصیتی دو گروه از زنان که قبل از 17 سالگی و بعد از 25 سالگی در استان کردستان ازدواج کرده اند

10,000 تومان

بررسی میزان تاثیر نوع برخورد والدین هنگام مواجهه با مشکلاتشان بر روی سازگاری کودکان پیش دبستانی

10,000 تومان

بررسی میزان بهره گیری مدیران دانشگاه های آزاد اسلامی منطقه 1 از مفاهیم و فنون به کارگیری اثربخش منابع انسانی در واحدهای محل کار خود

10,000 تومان

بررسی مقایسه ای سلامت عمومی در بین سالمندان مقیم مراکز شبانه روزی با سالمندان تحت پوشش طرح مراقبت در منزل در شهر تهران در سال 89

10,000 تومان

بررسی مقایسه ای اثربخشی دو روش آموزش مدیریت استرس و حل مسألۀ اجتماعی در اضطراب و تعلل ورزی تحصیلی دانش آموزان

10,000 تومان

بررسی عوامل موثر بر اعتماد اجتماعی شهروندان فولادشهر

10,000 تومان

بررسی عوامل خطر ساز محیطی اجتماعی اعتیاد در شهرستان کلاله

10,000 تومان

بررسی عدالت سازمانی و شیوه های حل تعارض (بین فردی ) با رضایت شغلی کارکنان سیمان هرمزگان

10,000 تومان

بررسی شیوه ی ارتکاب قتل ، نوع قتل و انگیزه های قاتلان سریالی ایران در سه دهه اخیر براساس مستندات موجود

10,000 تومان

بررسی رابطه بین مدیریت دانش و بازاریابی رابطه‌مند با مدیریت ارتباط با مشتری در بین کارمندان بانک‌های شهرستان سپیدان

10,000 تومان

بررسی راهکارهای افزایش میزان مطالعه و شیوه های افزایش میزان و کیفیت آن در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه منطقه هفت شهر تهران

10,000 تومان

بررسی رابطه هوش هیجانی با خودکارامدی مدیران گروههای آموزشی در دانشگاههای آزاد اسلامی منطقه ده کشور

10,000 تومان

بررسی رابطه وسواس مذهبی ـ اخلاقی با نشانه‌های وسواس فکری ـ عملی و سبک‌های شناختی مرتبط با وسواس فکری ـ عملی

10,000 تومان

بررسی رابطه سبک های حل مسئله و هوش هیجانی شاگردان با سبک های حل مسئله و هوش هیجانی اولیاءشان

10,000 تومان

بررسی رابطه رفتار مدنی سازمانی با کیفیت زندگی کاری در آموزگاران اداره آموزش و پرورش سرچهان در سال تحصیلی 88-87

10,000 تومان

بررسی ویژگی های روان سنجی پرسشنامه استرس و رابطه آن با پرسشنامه سلامت عمومی

10,000 تومان

بررسی نیمرخ روانی والدین با و بدون کودک عقب مانده ذهنی بر اساس پرسشنامه چند محوری میلون در تبریز در سال 1394-1393

10,000 تومان

بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی، مهارت-های اجتماعی و تعامل رفتاری – عاطفی دانش-آموزان

10,000 تومان

بررسی رابطه اختلالات خواب رانندگان با حوادث رانندگی آزاد راه کرج قزوین سال 1388

10,000 تومان

ارایه مدلی علّی برای گرایش به تفکر انتقادی دانشجویان با توجه به عوامل پیش‌آیند ارزشهای فرهنگی، ابعاد الگوهای ارتباطات خانوادگی- دانشگاهی و ارضای نیازهای روان‌شناختی پایه

10,000 تومان

اثربخشی آموزش مهارتهای اجتماعی بر سازگاری و نگرش صمیمانه دختران با نقص بینایی اصفهان

10,000 تومان

اثربخشی گروه درمانی با رویکرد «شناختی-رفتاری» و «روان نمایشگری» بر نگرش های ناکارآمد و خلق نوجوانان زندانی با نشانه های افسردگی

10,000 تومان

بررسی نقش میانجیگری عاملهای حفاظتی فردی، خانوادگی و اجتماعی در رابطه بین طیف آزاردیدگی هیجانی و اختلال‌های هیجانی-رفتاری

10,000 تومان

بررسی نقش پیش‌بینی کننده‌ی ویژگی‌های شخصیتی در اقدام به خودکشی در مراجعین اورژانس بیمارستان ‌های شهرستان بندرعباس

10,000 تومان

بررسی مقایسه ای کیفیت زندگی وتن انگاره درمیان زنان با وضع حمل طبیعی وسزارین

10,000 تومان

بررسی مقایسه ای روشهای حل تعارض زناشویی و شیوه های فرزندپروری در پرستاران شیفت در گردش و شیفت ثابت بیمارستان های دولتی بندرعباس

10,000 تومان

بررسی رابطه نگرش مذهبی ، خود پنداره و حمایت اجتماعی با رضایت شغلی زنان کارمند در دانشگاه های شهر کرمان

10,000 تومان

بررسی رابطه بین سبک دلبستگی و صفات شخصیتی با تاب آوری دانش آموزان مقطع پیش دانشگاهی شهر بشاگرد در سال 1392

10,000 تومان

بررسی رابطه آلکسی تایمیا ، تیپ شخصیتی D با سبک‌های ابراز هیجان

10,000 تومان

بررسی رابطه اضطراب و استرس اجتماعی با احساس تعلق نوجوانان پسر و دختر در مقطع تحصیلی متوسطه دوم به مدرسه در شهر بندرعباس

10,000 تومان

بررسی رابطه استرس شغلی و سلامت روان با تاکید بر نقش واسطه ای راهبردهای مقابله ای در کارمندان سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان

10,000 تومان

بررسی رابطه ارضاء نیازهای بنیادی روانی و طرحواره های ناسازگار اولیه با اختلال تنظیم هیجانی دانشجویان کارشناسی دانشگاه بوعلی سینا همدان

10,000 تومان

بررسی تاثیر فعالیت های فوق برنامه بر خودکارامدی تحصیلی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی

10,000 تومان

بررسی اثربخشی شناخت درمانی در کاهش نگرش‌های ناکارآمد و باورهای مرتبط با مواد در افراد دچار سوء مصرف مواد مخدر شهر ایلام

10,000 تومان

بررسی اثربخشی آموزش مولفه های هوش هیجانی بر استرس والدگری مادران با کودکان معلولیت جسمی حرکتی شهرستان زنجان سال تحصیلی 93-92

10,000 تومان

بررسی اثر بخشی هوش هیجانی در کاهش وابستگی به فیسبوک دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر تهران

10,000 تومان

بررسی اثر بخشی آموزش مهارت رفتار جرات‏مندانه بر تصمیم‏گیری و کمال‏گرایی دانش آموزان دختر مقطع سوم دبیرستان منطقه 8 شهر تهران

10,000 تومان

بررسی اثر آموزش زندگی خانوادگی ( F.L.E ) در تغییر سبک فرزندپروری مادران دارای پسر نوجوان

10,000 تومان

اصلاح سوگیری توجه در معتادین تحت درمان با شربت نگهدارنده متادون پاییز 93

10,000 تومان

ارزیابی مدلی برای پیش‌بینی سلامت روان دانشجویان بر اساس ایمان مذهبی، با میانجی‌گری شادکامی، سبک دلبستگی دوسوگرا و منبع کنترل

10,000 تومان

ارزیابی اثر کیفیت زندگی کاری و رفتار شهروندی سازمانی بر اثربخشی سازمانی کارکنان مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی فارس

10,000 تومان

رابطه تئوری ذهن با هوش هیجانی در دانش آموزان

10,000 تومان

رابطه بین هوش معنوی و شادکامی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان کارخانه قند اقلید

10,000 تومان

اثربخشی آموزش نوروفید بک برروی کاهش نشانه ها و بهبود عملکرد اجرایی کودکان مبتلابه ADHD 6- 11 سال شهر تهران ADHD

10,000 تومان

اثر بخشی برنامه ایمن سازی روانی بر سبک اسناد دانش آموزان با اختلال نارساخوانی

10,000 تومان

تدوین بسته درمانی چندبعدی غیرداروئی و مقایسه اثر بخشی آن با درمان دارویی در درمان بیماران مبتلا به انزال زودرس

10,000 تومان

پیش بینی مشکلات رفتاری دانش آموزان با اختلال‌های یادگیری بر اساس سبک فرزندپروری والدین

10,000 تومان

پیش بینی سلامت روان بر مبنای راهبردهای مقابله دینی، رضایت زناشویی و خودکارآمدی در بیماران سرطانی تحت شیمی درمانی

10,000 تومان

پیش بینی سازگاری زناشویی توسط رضایت جنسی و باورهای ارتباطی ناکارآمد زوجین در معتادین تحت درمان با متادون

10,000 تومان

پیش بینی خودکارآمدی و رضایت از زندگی دانش‌ آموزان دبیرستانی بر اساس سرمایه های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی

10,000 تومان

بررسی اثر درمان فراشناختی در افزایش عزت نفس و کاهش پرخاشگری نوجوانان بزه کار

10,000 تومان

بررسی ویژگی های روان سنجی پرسشنامه سرشت و منش در گروهی از همراهان مراجعه کننده به درمانگاه‌های شیراز

10,000 تومان

بررسی عملکرد حافظه ی بینایی در بین گروهی از جمعیت شهری و روستایی (استان فارس، 1392)

10,000 تومان

بررسی رابطه نگرش مذهبی با کاهش تعارضات زناشویی در زنان

10,000 تومان

بررسی رابطه نا سازگاری های زناشویی با مشکلات رفتاری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع دبیرستان شهرستان رفسنجان

10,000 تومان

بررسی رابطه جهت گیری هدف، سبک های یادگیری با یادگیری خود تنظیم (مطالعه موردی دانش آموزان دبیرستانی ناحیه 2 شهر شیراز)

10,000 تومان

بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و کیفیت زندگی کاری با تعهد سازمانی

10,000 تومان

بررسی رابطه بین رضایت شغلی و سازگاری با بهره وری شغلی

10,000 تومان

بررسی پایگاه اقتصادی اجتماعی شهروندان سمنانی و مراقبتهای بهداشتی ودسترسی آنان به خدمات بهداشتی

10,000 تومان

بررسی اثربخشی آموزش گروهی به شیوه ی عقلانی هیجانی رفتاری بر کاهش بحران هویت و افزایش شادکامی دانش آموزان خوابگاهی دختر سال تحصیلی 92-91 در شهرستان مشهد

10,000 تومان

اثربخشی آموزش نرم‌افزار ان‌بک بر بهبود حافظه فعال دانش آموزان نارساخوان

10,000 تومان

اثربخشی آموزش گروهی فرزندپروری مثبت بر روابط مادر- کودک و نشانه های اختلال نقص توجه – بیش فعالی در کودکان

10,000 تومان

اثربخشی آموزش گروهی ابراز وجود برکاهش اضطراب ،پرخاشگری وفرسودگی شغلی

10,000 تومان

مطالعه‌ی اداره آموزش وپرورش شهرستان اسلامشهر براساس ابعاد سازمان یادگیرنده

10,000 تومان

مقایسه اثر آموزش راهبردهای شناختی و فرا شناختی بر یادگیری مبانی ICTدر بین دانش آموزان دختر کاردانش شهر کرمانشاه در سال تحصیلی 87-86

10,000 تومان

نیازسنجی آموزشی کارکنان کتابخانه ملی به منظور ارائه برنامه آموزشی مورد نیاز

10,000 تومان

تدوین و آزمون مدل انگیزشی برای تصمیم به ترک یا ادامه تحصیل دانش آموزان پسر پایه اول دبیرستان مناطق روستایی شهرستان اقلید

10,000 تومان

بهینه سازی یادگیری از پیام‌های چندرسانه‌ای از طریق کمینه سازی بار شناختی: نقش وجه حسی و سرعت ارائه مطالب

10,000 تومان

بررسی نقش آموزش های فنی و حرفه ای و کشاورزی در توسعه خود اشتغالی از دیدگاه هنرجویان و هنرآموزان استان سمنان

10,000 تومان

بررسی میزان و نوع استفاده معلمان از برنامه درسی مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدارس متوسطه شهر بابل

10,000 تومان

بررسی نقش واسطه‌ای باورهای شناخت شناسی بین الگوهای ارتباطی خانواده و انگیزش پیشرفت

10,000 تومان

بررسی نقش دانشگاه در شکل گیری هویت دانشجویان سال آخر دانشگاه آزاد

10,000 تومان

بررسی میزان تاًثیر نوع برخورد والدین هنگام مواجهه با مشکلاتشان بر روی سازگاری کودکان پیش دبستانی

10,000 تومان

بررسی میزان بهره گیری مدیران دانشگاه های آزاد اسلامی منطقه 1 از مفاهیم و فنون به کارگیری اثربخش منابع انسانی در واحدهای محل کار خود

10,000 تومان

بررسی مقایسه‌ی دغدغه‌های شغلی پرستاران در بیمارستان‌های تحت پوشش دانشگاه علوم ‌پزشکی شهر اصفهان

10,000 تومان

بررسی مقایسه ای سنجش عملکرد مدیریت فناوری اطلاعات در کتابخانه های دانشگاه های شهید چمران اهواز و علوم پزشکی جندی شاپور با استفاده از الگوی تعالی سازمانی (EFQM)

10,000 تومان

بررسی مقایسه ای اثربخشی دو روش آموزش مدیریت استرس و حل مسألۀ اجتماعی در اضطراب و تعلل ورزی تحصیلی دانش آموزان

10,000 تومان

بررسی مسیر مگنوسلولار مغز در افراد دارای ویژگی های شخصیتی اسکیزوتایپال و مقایسه آن با افراد بهنجار

10,000 تومان

بررسی رابطه مهارت مذاکره مدیران با میزان تعارض میان کارکنان مراکز آموزش فنی و حرفه ای کرج

10,000 تومان

بررسی رابطه رفتار دینی والدین با روابط عاطفی موجود درخانواده و خودشکوفایی دانش‌آموزان دختر و پسر متوسطه آموزش و پرورش ناحیه 2 شهرستان کرمان

10,000 تومان

بررسی رابطه تعهد شغلی با میزان خلاقیت مدیران مدارس متوسطه بوشهر

10,000 تومان

بررسی رابطه بین نوع ساختار سازمانی و منابع قدرت مدیران در واحدهای ستادی دانشگاه شیراز

10,000 تومان

بررسی دیدگاه کتابداران کتابخانه‌های عمومی در مورد تاثیر فناوری اطلاعات بر میزان مشارکت آنان در فرایند تصمیم گیری در کتابخانه‌های عمومی استان یزد

10,000 تومان

بررسی رابطه ادراکات ازعدالت سازمانی و اعتماد سازمانی در میان کارکنان صدای جمهوری اسلامی ایران

10,000 تومان

بررسی جو سازمانی بر رضایت شغلی و بهداشت روانی کارکنان پتروشیمی شیراز

10,000 تومان

بررسی تولید علم دانشگاه آزاد اسلامی در پایگاه وب‏آوساینس از سال 1985 تا پایان سال 2009 میلادی

10,000 تومان

بررسی توانمندسازی و کارآفرینی بر بهره‌وری کارکنان پتروشیمی خارک

10,000 تومان

بررسی تأثیر دوره کارشناسی بر نگرش دانشجویان کتابداری و اطلاع¬رسانی دانشگاه¬های اصفهان و علوم پزشکی اصفهان نسبت به اینترنت بر اساس مدل IAS

10,000 تومان

بررسی تأثیر آموزش شناختی رفتاری بر دانش، نگرش و اعتماد به نفس جنسی زنان شیراز

10,000 تومان

آسیب شناسی مدیریت پژوهشی در شرکت ملی حفاری ایران

10,000 تومان

ارزیابی کاربرد سیستم اطلاعات مدیریت در مدیریت منابع انسانی دانشگاه اصفهان و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

10,000 تومان

اثربخشی مشاوره گروه درمانی با الگوی شادمانی فوردایس بر کاهش تعارض کار- خانواده در معلمان زن شهر تهران

10,000 تومان